Botanika

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti BOTANIKA s.r.o.

se sídlem Slezská 2000, 738 01 Frýdek-Místek

IČ 26267900, DIČ CZ26267900

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50856

pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese www.ikebana.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezí společností BOTANIKA s.r.o. se sídlem na adrese Slezská 2000, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26267900, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50856 (dále jen "prodávající") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen "kupující"). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.ikebana.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce www.ikebana.cz. Znění obchodních podmínek je uvedeno v sekci E-SHOP.

1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou uvedeny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zněním obchodních podmínek.

2. POSKYTOVANÁ SLUŽBA DLE ČLÁNKU 1

Služba spočívá v prodeji zboží - řezaných květin, kytic, hrnkových květin a dalšího dárkového či dekoračního zboží dle aktuáolní nabídky. Prodávající na základě uzavřené kupní smlouvy ve smyslu článku 3 doručí květiny na adresu uvedenou kupujícím. Jedná se nejčastěji o adresu jiné osoby, která má být obdarována květinami (dále jen "příjemce květin"), květiny lze doručit i na adresu kupujícího, případně si kupující nebo příjemce květin může vyzvednout květiny přímo na provozovně prodávajícího. Květiny doručujeme ve Frýdku-Místku a blízkém okolí.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy provede kupující vyplněním objednávkového formuláře na stránce www.ikebana.cz v sekci E-SHOP, kde si dle fotografií s uedenými cenami včetně DPH vybere požadovanou kytici a vyplní své osobní údaje.

3.2. Objednávkový formulář obsahuje kromě druhu vybraného zboží a údajů o kupujícím také údaje o příjemci květin - jeho jméno, adresu pro doručení, datum a čas doručení, telefon, text přání ke kytici, pokud si to kupující přeje, dále údaje o způsobu platby a doručení květin. V kolonce "komentář uživatele" může kupující uvést zvláštní instrukce pro doručení. Současně s objednávkou kupující stvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

3.3. Kupující má možnost před odesláním objednávky prodávajícímu kontrolovat a měnit údaje v objednávce, jakož i zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při vyplňování objednávky. Údaje uvedené v objednáve jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Návrh je odeslán ve chvíli, kdy prodávající odklikne tlačítko "Dokončit objednávku".

3.5. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy prodávající odsouhlasí návrh kupujícího na uzavření smlouvy. Za odsouhlasení se rozumí doručení potvrzovacího e-mailu na adresu kupujícího, potvzující e-mail obsahuje detaily objednávky a odkaz na odsouhlasené obchodní podmínky. V případě, že nebude potvrzovací e-mail z jakéhokoli důvodu doručen na adresu kupujícího, je smlouva uzavřena, bude-li jiným způsobem z jednání kupujícího zřejmé, že smlouvu považuje za uzavřenou (např. zaplacení).

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na telefon nebo připojení k internetu) si hradí kupující sám.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (nejčastěji telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu) v závislosti na charakteru objednávky (např. u doručení květin na smuteční obřad).

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena zboží je uvedena v sekci E-SHOP na adrese www.ikebana.cz. Kupující si v objednávkovém formuláři pro objednávku vybere zboží či službu (např. dárkové balení), u nichž je uvedena cena včetně DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady za doručení dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • hotově v provozovně prodávajícího na adrese Slezská 2000, 738 01 Frýdek-Místek
 • převodem na účet u Fio banky, číslo účtu: 2700 138 739 / 2010
 • prostřednictvím platebního systému PayPal

4.3. Platba za doručení květin a dalšího dárkového zboží je vyžadována předem, případně při osobním převzetí květin kupujícím.

4.4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s cenou květin také náklady spojené s doručením květin ve smluvené výši. Tyto částky jsou již započítány v konečné ceně a jsou zřejmé před potvrzením návrhu na uzavření kupní smlouvy. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s doručením květin a dárkového zboží.

4.5. Ceny za doručení květin
Cena květinového daru není omezena. Náklady spojené s doručením jsou však stejné jak u jednoho květu, tak u velké kytice.

Frýdek-Místek, Sviadnov a Dobrá

v čase 8.00 – 20.00 hod., pracovní dny a sobota, doručení ZDARMA.

Doručení v čase 6.00-8.00 hod. a 20.00-23.00 hod. za příplatek 180 Kč.

V neděli se nedoručuje.

Česká republika v čase 8.00 – 20.00 hod., pracovní dny a sobota ... 200,- Kč

Cena za doručení ve státní svátek: Pokud doručuje květiny přímo květinářství prodávajícího v rámci Frýdku-Místku a okolí, je příplatek 180 Kč. Při doručení po České republice je nutno u partnerů prodávajícího ověřit, zda je to možné a za jakých podmínek.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny za zboží nebo po doručení květin a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny ve smyslu článku 4.3., je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a dotazovat se na informace týkající se platby.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední část dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30-ti denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy event. prodejního dokladu, bankovního spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5.4 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu /ne na dobírku/ kompletní, nejlépe v původním obalu,nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5.5. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícímu, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

5.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.7. Výjimky-Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení květin a dárkového zboží určuje prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení příjemci) nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo jinými způsoby komunikace, které kupující zadal při vyplňování návrhu na uzavření smlouvy.

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat příjemce před doručením květin a ověřit si tak přítomnost příjemce na adrese zadané v objednávce. Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží příjemci z důvodu chybné objednávky, či nepřítomnosti příjemce na uvedené adrese. V případě nepřítomnosti příjemce na uvedené adrese může prodávající zanechat květiny u náhradního příjemce (např. u kolegů v práci, u sousedů ap.) Pokud tak neučiní, zanechá květiny dle svého uvážení a konkrétní situace na náhradním místě a bude o tom příjemce i kupujícího informovat.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.Vzhledem k povaze zboží, které je prostřednictvím e-shopu na stránce www.ikebana.cz prodáváno, a k §1921 odst. 2 obč. zákoníku je nutné uplatnit právo z vadného zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k převzetí zboží, a to nejdéle do 24 hodin od jeho převzetí v případě živých květin.

7.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží dle svého požadavku na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad či nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

7.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo i sám způsobil.

7.6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídám za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.7. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.8. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady dopravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

7.12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.13. U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

7.14. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.15. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávaného závady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího na drese jeho provozovny, a to Květiny Botanika, Slezská 2000, 738 01 Frýdek-Místek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje čas a den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.16. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Zněna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.17. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, náprava jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.18. Kupující je povinen prokázat nákup zboží /nejlépe dokladem o koupi/. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání /doručení/ zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.19. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout reklamaci, příp. o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.20. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.21. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7.22. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7.23. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI

8.1. V případě, že kupující není spotřebitelem, ustanovení čl.5 a ustanovení čl.7.2 až 7.4. obchodních podmínek se nepoužijí.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou spotřebitelem, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

9.2. Osobní údaje a účely zpracování

K poskytnutí osobních údajů dochází při objednávce květin a služeb spojených s květinami (např. rozvoz květin na udanou adresu). Poskytnuté osobní údaje zpracovává prodávající  v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, tedy realizace objednané služby. Jsou to tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.

9.3. Způsoby poskytování osobních údajů

Osobní údaje poskytuje kupující  osobně při jednání s pracovníkem společnosti, telefonicky, mailem nebo vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.4. Sdílení údajů s třetími osobami

Osobní údaje kupujících nejsou nikomu prodávána ani převáděna.

Bez souhlasu kupujícího poskytne prodávající  osobní údaje pouzev případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro  společnost prodávajícího z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv.

9.5. Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů využívá prodávající   odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívá technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci firmy prodávajícího.

9.6. Práva kupujícího v  souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 1. přístup k osobním údajům
 2. opravu - právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
 3. výmaz - při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení  právo na výmaz osobních údajů
 4. omezení zpracování
 5. přenositelnost - právo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.
 1. vznést námitku - právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají kupujícího, k Úřadu na ochranu osobních údajů, webové stránky www.uoou.cz

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího nebo třetích osob na zadanou elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící kupujícímu a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače kupujícího při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle první věty kdykoliv odvolat.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy související s užitím webové stránky a právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí českým právem,  občanským zákoníkem,  a vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.3. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

11.4. Pokud je některé ustanoveno obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí namísto neplatných ustanovení nové, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek se vyjadřují písemnou formou.

11.5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro písemné doručování: BOTANIKA s.r.o., Slezská 2000, 738 01 Frýdek-Místek

adresa elektronické pošty: [email protected]

telefon: 724 796 339, mobil : 602 581 544

Ing. Pavlína Šmídová, jednatelka

ve Frýdku-Místku 5.4. 2020